Expertise
Omgevingsmanagement is onmisbaar zodra een project, groot of klein, te maken krijgt met een omgeving die invloed uit kan oefenen op het projectresultaat.
De omgeving kan bestaan uit burgers, bedrijven, gemeente, provincie, overheid, weggebruikers, enz.
Projectmanagement is nodig om een project op tijd af te ronden, binnen de gestelde financiële kaders en kwalitatieve doelstelling(en). Omgevingsmanagement zorgt er vervolgens voor dat het projectmanagement team optimaal kan functioneren en haar doel kan bereiken, door op de juiste wijze en tijdig de omgeving te betrekken bij het project.

U mag van TechnomarQ B.V. o.a. het volgende verwachten:
1. Uitvoeren van een gedegen omgevingsanalyse, waarbij van alle relevante omgevingspartijen inzicht wordt gegeven in hun houding, belangen, mate van vertrouwen ten opzichte van uw project. Daarnaast worden de juiste aanspreekpunten bij de omgevingspartijen achterhaald die nodig zijn om besluiten te nemen en voortgang te boeken. Vervolgens zullen wij u helpen om goed relatiebeheer te voeren met deze omgevingspartijen.

2. Samen met het projectteam en omgeving (participatie model) definiëren en bewaken van kansen, risico’s en beheersmaatregelen die voortkomen uit de omgevingsanalyse.

3. Inbrengen van voldoende ervaring en overwicht om complexe problemen met de omgeving op te lossen. Rol als mediator of procesbegeleider op alle niveaus.
- Professioneel en representatief aanspreekpunt voor omgevingspartijen.
- Verzorgen van presentaties die zorgen voor optimale betrokkenheid van omgevingspartijen.
- Zorgdragen voor handhaven c.q. verbeteren van het vertrouwen in het project door omgevingspartijen.

4. Het inrichten en managen van werkprocessen t.a.v. de “conditionering” o.a. :
- BLVC plannen (planfase en uitvoeringsfase).
- Vergunningen.
- Kabels en Leidingen (derden).
- Grondverwerving.
- Flora en Fauna.
- NGE.

5. Adviseren in strategische keuzes binnen een projectteam, als gevolg van veranderende eisen/wensen vanuit de omgevingspartijen.

6. Adviseren t.a.v. communicatie strategie en communicatieplan met zowel interne-, alsmede externe partijen.
Omgevingsmanagement